Modets plats inom kulturen

När jag först fick förfrågan om att bli redaktör för modedelen på Kultwatch blev jag givetvis smickrad, men också positivt överraskad. Att mode behandlas som en självklar kulturform är ovanligt, även om en viss förändring kunnat skönjas under de senaste åren. Mode ses inte sällan som någonting ytligt och oviktigt, inte värdigt att kallas kultur, än mindre konst, och jag möts ofta av höjda ögonbryn och förvånade blickar när jag berättar att jag studerat modevetenskap på universitetsnivå.

Det finns många möjliga förklaringar till varför mode sällan beskrivs och behandlas som en kulturform och faktisk vetenskaplig disciplin. En av dessa förklaringar, vilken jag personligen finner mest betydande, är att mode av logiska skäl förknippas med skönhet; ett intresse som kvinnor tradtionellt och historiskt (åtminstone om vi ser till de senaste seklen) ägnat sig åt. Att mode därmed betraktas som någonting ytligt och oseriöst är därmed föga förvånande då det är ett faktum att kvinnliga intressen och sysselsättningar värderas lägre än manliga diton.

En annan möjlig förklaring är att mode är att betrakta som den kulturform som är närmast förknippad med konsumtion, någonting som generellt anses fult inom kulturkretsar. Detta är dock en logisk slutsats att dra, då mode kan betecknas som en av de få kulturformer som är fullkomligt omöjliga att undslippa. Vi kan alla i någon mån slippa att aktivit förhålla oss till kulturformer såsom musik, teater och litteratur, men mode är ofrånkomligt då vi alla enligt lag måste bära kläder när vi rör oss utanför hemmet. Det spelar därmed ingen roll huruvida du personligen hyser ett intresse för mode eller inte; du är juridiskt förpliktigad att bära kläder, och din omgivning kommer att läsa dig på olika sätt baserat på de klädesplagg du väljer att bära.

Huruvida det går att sätta ett likhetstecken mellan begreppen ”mode” och ”kläder” är omdebatterat, likaså huruvida mode är att betrakta som en konstform. Dessa diskussioner må vara intressanta, men det är ett obestridbart faktum att de kläder vi bär påverkar hur vi bemöts i offentliga rum och sammanhang, och således bör mode respekteras, betraktas och behandlas som den tvärvetenskapliga discplin det är. Värt att tilläggas är även det faktum att mode i dagsläget är en av de industrier som anställer flest människor av alla industrier i världen, något som i sig är att betrakta som ett skäl att ta mode på fullaste allvar.

Det vi på Kultwatch ämnar göra är att diskutera och analysera mode utifrån både ett sociologiskt och estetiskt perspektiv, samt att granska och dra kopplingar mellan hur mode är tätt sammanflätat med rådande samhälleliga maktstrukturer, såsom exempelvis kön, ras och social klass. Det är ingen hemlighet att mode, i likhet med andra kultur- och konstformer, är starkt påverkat av det samhälle vi lever i, och därför djupt präglat av bland andra patriarkala, rasistiska och klassistiska maktstrukturer. Vår ambition är därför att fungera som ett normbrytande, ifrågasättande och utmanande organ, där viktiga röster som annars sällan får komma till tals får möjlighet att höras.

Kommentera

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.